top of page

Algemene actievoorwaarden winacties PWM Records

Wedstrijd wordt georganiseerd door PWM Records BV.
 

Deelname actie

 1. Deelname aan acties is kosteloos.

 2. Deelname vindt plaats wanneer je op PWM Records social media hebt gereageerd (in de actieperiode) of, indien van toepassing, een inschrijfformulier hebt ingevuld.

  1. Eenmalige deelname per persoon.

  2. Deelname aan acties is alleen mogelijk voor personen vanaf 18 jaar of ouder.

  3. Deelname is mogelijk als je in Nederland of België woont.

 3. Medewerkers van PWM Records BV zijn uitgesloten van deelname aan acties.

 4. De looptijd van acties en het moment van bekendmaking van de winnaar(s) wordt altijd vermeld in de social media post of op het in te vullen formulier.

 5. PWM Records is te allen tijde bevoegd actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de acties zonder opgaaf van reden stop te zetten.
   

Persoonsgegevens

 1. Persoonsgegevens van deelnemers worden niet zonder overleg vrijgegeven en verstrekt aan externen, tenzij er toestemming is gegeven een nieuwsbrief te ontvangen van een externe partij.

 2. Persoonsgegevens van deelnemers kunnen intern worden gebruikt voor het aanmelden van de PWM Records nieuwsbrief, indien hier in de actie toestemming voor is gegeven.
   

Winnaar

 1. De winnaar van een actie wordt gekozen door middel van een loting op onpartijdige wijze.

 2. De winnaar van een actie krijgt persoonlijk bericht via het social media kanaal waarop de actie heeft plaatsgevonden. Indien er een e-mailadres is achtergelaten, wordt de winnaar per e-mail op de hoogte gesteld.

 3. Wanneer de winnaar zich niet binnen een week na bekendmaking meldt, wordt er een nieuwe winnaar aangewezen.

 4. PWM Records is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige deelname of fraude.

 5. Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan niet op de hoogte gesteld.

 6. Het is niet mogelijk het gewonnen product om te ruilen voor een ander product of geldbedrag.

 

Overige Afspraken

 1. PWM Records is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de winactie.

 2. Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is PWM Records gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.

 3. PWM Records mag iedere deelnemer uitsluiten in geval van (een vermoeden van) fraude en de actie altijd stopzetten of wijzigen. PWM Records hoeft hiervoor geen reden op te geven.

 4. Als PWM Records je uitsluit of de actie stopzetten of wijzigen, dan heb je geen recht op een (schade)vergoeding.

 5. PWM Records en/of de door haar ingeschakelde derden zijn niet aansprakelijk voor: Aanvullende kosten die je maakt met het aannemen en gebruiken van de prijs. Schade die je maakt met het aannemen en gebruiken van de prijs. Gebreken in de uitgereikte prijs.

 6. Op alle acties is Nederlands recht van toepassing.

 

Actievoorwaarden winactie PWM Records “Don Dadda - Lockdown Party”

Naast de “Algemene actievoorwaarden winacties PWM Records” geldt er voor deze winacties nog vervangende/extra voorwaardes:
 

Deelname actie

 1. Deelnemers kunnen meerdere inzendingen doen

 2. Deelname is mogelijk voor deelnemers vanaf alle leeftijden (Indien je jonger bent dan 18 jaar heb je schriftelijke toestemming nodig van je ouder of wettelijke vertegenwoordiger.)

 

Winnaar

 1. De winnaars van de PWM hoodies worden gekozen door middel van een loting.

 2. De winnaar van de hoofdprijs wordt gekozen door een jury.

 3. De hoofdprijs kent een waarde van max. €500,- per ticket.

bottom of page